Regulamin dla członków Agasana Studio Zdrowego Kręgosłupa

Regulamin dotyczy wstępu do studia i korzystania z usług oferowanych przez ATKM Sp.  Z o. o.  NIP 1182151307 KRS 0000689653.

Nazywanej w dalszej części Regulaminu Studiem. Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Członkiem.

§ 1. Członkostwo w Szkole

1.1 Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron Umowy Członkowskiej, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Studia.
1.2. Członkiem Agasana Studio Zdrowego Kręgosłupa może być wyłącznie pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych członkiem Studia może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia.
1.3 Podstawą członkostwa jest podpisanie Umowy (Umowy Członkowskiej) oraz oświadczenia o zapoznaniu się i akceptowaniu Regulaminu Klubu oraz Polityki Prywatności.

Wykupienie karnetu jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Studentem, a Studiem. Warunki korzystania z uprawnień wynikających z Umowy określa niniejszy Regulamin, który stanowi jej integralną część.

§ 2. Karnety i opłaty

2.1. W dniu podpisania Umowy, Członek dokonuje jednorazowej opłaty administracyjnej (Opłaty Wpisowej), która nie podlega zwrotowi. Płatności z tytułu Umowy Członkowskiej z płatnością cykliczną są dokonywane z góry za pierwszy miesiąc korzystania z członkostwa. Okres rozliczeniowy to 30 dni dla karnetów Open oraz 28 dni dla karnetów wejściowych
2.2 Płatności za pełne okresy rozliczeniowe wynikające z danego karnetu (Opłata Abonamentowa) dokonywane są z góry w kasie Studia, przelewem, gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, bądź na stronie agasana.pl
2.3 Student, który nie uiści Opłaty Abonamentowej za bieżący okres traci prawo do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Studio, a jego status Członka i Umowa Członkowska ulegają automatycznie zawieszeniu do dnia uiszczenia Opłaty Abonamentowej. Po okresie automatycznego zawieszenia, Opłata Abonamentowa powinna być w każdym przypadku uiszczona w wysokości należnej za zaległy miesiąc. Wnoszenie Opłaty Abonamentowej obowiązuje Członka także jeśli nie korzysta z usług Studia.
2.4 Członkowie, którzy wnoszą opłaty abonamentów płatnych cyklicznie kartami kredytowymi lub debetowymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, automatycznie korzystają z mechanizmu do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych, który dostarcza ESPAGO, spełniającego międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Płatności cykliczne polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej/debetowej Członka kwotami wynikającymi z wybranego abonamentu. Członek zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na rachunku karty umożliwiających dokonywanie płatności.
2.5 Podpisana przez Członka Umowa uprawnia Studio do obciążania jego karty płatniczej pełną należną kwotą z tytułu opłaty za karnet w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania Umowy bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie Członka.
2.6 Studio nie przechowuje numerów kart, ani żadnych innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji Członka.
2.7 Rodzaje karnetów

  • Abonament Wejściowy na czas nieokreślony

Karta uprawnia do wejść do Studia w ilości odpowiadającej wykupionemu abonamentowi ( 1 albo 5 ) w czasie 28 dni. Podczas jednego wejścia można skorzystać z jednych zajęć grupowych. Niewykorzystane wejścia nie mogą być wykorzystane w następnym miesiącu ani przepisane na inną osobę.

  • Abonament Open na czas nieokreślony

Karta uprawnia do nieograniczonego korzystania z usług w godzinach otwarcia Studia. Okres rozliczeniowy jest 30 dniowy

§ 3. Karty klubowe

3.1 Student otrzymuje Imienną Kartę Klubową uprawniającą do korzystania z usług Studia
3.2 Warunkiem otrzymania Imiennej Karty Klubowej jest udostępnienie danych osobowych oraz wykonanie zdjęcia, co pozwoli na identyfikację Członka w systemie komputerowym. W przypadku odmowy wykonania zdjęcia, Członek będzie zobligowany do każdorazowego okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3.3. Udostępnienie kart osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem ze Studia, bez prawa ubiegania się o zwrot jakichkolwiek poniesionych opłat członkowskich.
3.4 W przypadku utraty karty członkowskiej Studio wyda nową kartę, po uiszczeniu przez Członka opłaty w wysokości 20 zł.
3.5 Student okazuje i pozostawia Imienną Kartę Klubową w recepcji, a w zamian otrzymuje kluczyk do szafki udostępnionej przez Studio.
3.6 W przypadku zgubienia kluczyka do szafki udostępnionej przez Studio, Członek zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł

§ 4. Usługi i zapisy na zajęcia

4.1    W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet (wejściówkę)lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Studia.
4.2    Karnet upoważnia Członka do wstępu na regularne zajęcia prowadzone w Studiu, zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów i w ramach aktualnego grafiku Studia.
4.3    Zarejestrowany Członek otrzymuje dostęp do swojego profilu w ‘Strefie Klienta’ na stronie www.agasana.pl, gdzie może rezerwować i odwoływać rezerwację na zajęciach, sprawdzać ważność umowy, dokonywać płatności.
4.4    Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć, uwzględniającego m.in. ustawowe dni wolne od pracy, zamiany nauczycieli, sezonowe spadki frekwencji na zajęciach, itp. Aktualny grafik jest dostępny na stronie www.agasana.pl
4.5    Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O uczesnictwie decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać w recepcji Studia lub elektronicznie poprzez Strefę Klienta. Dokonując zapisu poprzez wysłanie wiadomości email należy podać imię, nazwisko, rodzaj zajęć oraz nr telefonu i termin.
4.6    Nieobecność należy zgłosić przynajmniej na 6h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 18:00 dnia poprzedniego. Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów wejściówkowych, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowane jako obecność i zostanie ściągnięta z karnetu wejściówkowego.

Niezgłoszenie nieobecności na zajęciach przez posiadaczy karnetów open, po wcześniejszej rezerwacji miejsca skutkuje zablokowaniem możliwości rezerwacji miejsc na zajęcia na okres 5 dni.

§ 5. Sprawy organizacyjne na zajęciach

5.1    Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo:
•    korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,
•    używać sprzętów Studia przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, bolstery, rollery,
•    używać na sali ćwiczeń własnej maty do jogi,
•    korzystać z rad i wskazówek nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

Uwaga! Korzystanie z hamaków odbywa się wyłącznie na specjalnie dedykowanych do tego zajęciach, pod okiem nauczyciela aerial jogi. Zabronione jest rozwijanie hamaków na innych zajęciach, dotyczy to również nauczycieli w Agasana Studio Zdrowego Kręgosłupa.

5.2    Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i wskazówek nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
5.3    Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to jednorazowo zgodę.
5.4    Członek zobowiązuje się do nie wychodzenia z zajęć przed ich zakończeniem bez istotnego powodu, ponieważ powoduje to zakłócenie komfortu innych osób ćwiczących.
5.5    Studio nie ponosi odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez zastosowania się do rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
5.6    Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej, na zajęcia w hamakach konieczna jest bluzka zakrywająca pachy i  legginsy, konieczne jest zdjęcie wszelkich ozdob i biżuterii, zegarków, spinek do włosów.

§ 6. Zasady udziału w zajęciach z wykorzystaniem hamaka (Aerial joga itp.):

6.1  Osoba przychodząca pierwszy raz na zajęcia zobowiązana jest do przybycia punktualnie i zgłoszenia instruktorowi, że jest po raz pierwszy. Zalecane jest odbycie przed pierwszymi zajęciami warsztatów wprowadzających do Aerial Yoga.
6.2 Student zobowiązuje się zdjąć wszelkie ozdoby, biżuterię, spinki do włosów, zegarki itp. Żeby nie zniszczyć hamaka. Proszę o upewnienie się, że paznokcie są krótkie.
6.3. Obowiązuje strój przylegający do ciała, bez zamków błyskawicznych, zakrywający pachy i kolana.
6.4. Nie przychodź na zajęcia z uszkodzeniami skóry i problemami dermatologicznymi, gdyż trąc skórą o tkaninę możesz pogorszyć swoje problemy zdrowotne.
 6.5. Przeciwwskazania do udziału w zajęciach z wykorzystaniem hamaka:
jaskra, operacja przebyta w ciągu ostatnich 3 miesięcy, choroby serca, przebyty zawał, bardzo niskie lub bardzo wysokie ciśnienie, ciąża, menstruacja, niedawno odniesiony uraz głowy, skłonność do mdlenia, zawroty głowy, osteoporoza, zespół cieśni nadgarstka, zapalenie zatok przynosowych, dyskopatia, przepuklina rozworu przełykowego, zapalenie stawów, botox w ostatnich 6-ciu godzinach, choroby układu nerwowego
6.6 Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania praktyki jogi (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów oraz chorych miejsc), należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości instruktorowi.
Studio nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi zawczasu nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń lub nie stosuje się do rad i wskazań nauczyciela. Osoby wykonujące pozycje na hamaku bez wyraźnej zgody nauczyciela mogą być wyproszone z zajęć.

Członek zobowiązany jest:

•    do przestrzegania i zachowania ciszy i czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych zasad dobrego zachowania.
•    stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez nauczycieli i pracowników szkoły.
•    zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
•    po każdym ćwiczeniu odłożyć użyty sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
•    zachowywać się tak, by nie zakłócić wykonywania ćwiczeń innym użytkownikom sali, nie powodować uszkodzenia lub zniszczenia mienia, ani pomieszczeń Studia.

6.7    Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi niewykorzystaną część opłaty za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług Studia, opisanych w Regulaminie.
6.8    Nie ma możliwości przechowywania w Studio strojów do ćwiczeń i innych osobistych przedmiotów. Pozostawione przedmioty będą usuwane w każdą niedzielę.

§.7 Rozwiązanie Członkostwa

7.1 Jeżeli Członek z jakiegokolwiek powodu jest niezadowolony z usług Studia, w ciągu pierwszych 10 dni od podpisania Umowy, ma prawo do odstąpienia od Umowy i zwrotu wszystkich zapłaconych opłat członkowskich, z wyjątkiem opłaty administracyjnej (Opłaty Wpisowej), która nie podlega zwrotowi.
7.2 Dla umów na czas nieokreślony z płatnością co miesiąc, obowiązuje 60 dniowy okres wypowiedzenia w formie pisemnej w recepcji Szkoły. Rezygnacja może zostać złożona po okresie minimum 1 miesiąca od dołączenia do klubu.
7.3 W przypadku woli zrezygnowania z członkostwa, Członek jest zobowiązany do wypełnienia formularza Wniosku o rozwiązanie Umowy lub złożenia pisemnego zawiadomienia do Managera Szkoły. Zawiadomienie powinno być podpisane własnoręcznie i złożone osobiście w recepcji Studia lub wysłane za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby upewnić się, że zawiadomienie o rozwiązaniu zostało właściwie doręczone.
7.4  Studio może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w sytuacji naruszania postanowień  regulaminu przez Członka lub zmian organizacyjnych w Studia, których skutkiem będzie likwidacja Studia i brak oferty zamiennej akceptowanej przez Członka.
7.5 Jeżeli Członek chce odstąpić od członkostwa przed końcem trwania umowy jest zobowiązany do opłacenia należnych składek do końca trwania karnetu .

§.8  Postanowienia końcowe

8.1    Wszystkie uwagi, dotyczące pracy Studia, jak również propozycje zmian, mogą być kierowane pisemnie lub ustnie do pracowników szkoły, lub do kierownictwa szkoły pod adres: info@agasana.pl
8.2    Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@agasana.pl
8.3    Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistnienia wydarzenie będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Studio w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, a podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
8.4    Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren szkoły.
8.5    Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt elektroniczny, audio, system grzewczy, wentylacyjny, itp, bez porozumienia z pracownikiem Studia.
8.6    Osoba, która wykupuje karnet wejściowy albo wejście jednorazowe, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
8.7    Regulamin jest dostępny w Agasana  Studio Zdrowego Kręgosłupa oraz na stronie internetowej www.agasana.pl

……………………………………
Data i podpis Członka
 

§.9 Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż :
9.1    Dane osobowe Członka wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie Studia, po wyrażeniu osobnej zgody przez osobę udostępniającą dane osobowe.  Informujemy, że administratorem danych przekazanych Studiu. w celu korzystania z usług oferowanych przez Studio w tym: zakładania i zarządzania kontem członkowskim, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, umożliwienia zapisów na zajęcia w Agasana, weryfikowania obecności na zajęciach, kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, jest ATKM sp. z o. o.
9.2 Dane osobowe przetwarzane będą przez ATKM sp.  z o. o. przechowywane są w zbiorze pod nazwą „Członkowie”. ATKM sp. o. o. korzysta z systemu eFitness, zarządzanego przez eFitness Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Goździkowej 6, 60-175 Poznań, w celu przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych członków Studia.
9.3. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez ATKM sp. z o. o. jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z tych usług.
9.4. Dane osobowe zbierane przez ATKM Sp. z o. o., to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy, nr Pesel. Dane osobowe będą przechowywane przez Atkm Sp . z o.o. przez okres trwania umowy oraz przez 12 miesięcy po jej wygaśnięciu, Po 12stu miesiącach od wygaśnięcia umowy, imię i nazwisko członka klubu zostają anonimizowane, natomiast pozostałe dane: adres, telefon, adres e-mail, podpisane zgody, zostają automatycznie usunięte z systemu.
9.5. Student ma prawo żądania od ATKM Sp. z o. o dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. ATKM Sp. z o. o chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
9.6. Studentowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na działania ATKM Sp. z o. o naruszające zasady przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego dla przetwarzania danych osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO lub inny organ ustanowiony w tym celu właściwymi przepisami prawa).
9.7. W celu sprostowania, dostępu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych, pod adresem email: info@agasana.pl
9.8 Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych  w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

……………………………………
Data i podpis Członka
 

Używamy Cookies

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję że:

Pliki Cookies

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych serwisów internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do serwisu. Klikając przycisk „przejdź do serwisu” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej.

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku wysłania zapytania - imię i nazwisko. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszej stronie i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:


Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych oraz i Zaufanych Partnerów, którym zostaną przekazane w celach analizy. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas wskazanych. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze oferty dopasowane dla Ciebie. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez Administratora danych osobowych. Możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamykając to okno. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

Zaufani Partnerzy

Dane osobowe o których mowy powyżej udostępniane są wyłącznie zaufanym partnerom w celach statystycznych oraz w celu realizowania dodatkowych usług dostępnych w serwisie.

Zaufanie partnerzy: